جلسات کتابخوانی پاک زیستن

در این بخش می توانید محتوی و صوت جلسات کتابخوانی پاک زیستن (جلسات شنبه های پارک سئول) را بشنوید. 

جلسات کتابخوانی

کتاب پایه قدم های دوازده گانه

آشنایی با اصول مراقبه قدم یازدهم

روابط ما فصل پنجم کتاب پاک زیستن