سومین جلسه غیر رسمی کتابخوانی با موضوع کتاب پایه انجمن دوازده قدمی معتادان گمنام و تجربیات و نظرات شخصی دوست همدردمان ” محمدعلی.ب”