رنجی به وسعت زن بودن

تو‌زنی،دشواری
زنی‌نانوشتنی
باتومشکلی‌نیست
مشکل‌من‌باالفباست
باحروف‌اندکی که‌توان‌نمایش‌گامی
ازآن‌همه‌مسافت‌زنانگی‌توراندارند…
 
نزار قبانی
 

« صدای میهمان برنامه به درخواست ایشان جهت حفظ گمنامی تغییر داده شده است.»

پادکست ها رامقاله ها را جستجو کنید

جستجو کنید تا آنچه را که به دنبال آن هستید پیدا کنید