دومین جلسه غیر رسمی کتابخوانی با موضوع کتاب پایه انجمن دوازده قدمی معتادان گمنام (تجربیات و نظرات شخصی دوست همدردمان ” محمدعلی.ب”)