چهاردهمین جلسه (بخش اول) غیر رسمی کتابخوانی کتاب پایه انجمن دوازده قدمی معتادان گمنام با محوریت قدم هفتم