سیزدهمین جلسه غیر رسمی کتابخوانی کتاب پایه (بخش دوم)انجمن دوازده قدمی معتادان گمنام با محوریت قدم هفتم