سیزدهمین جلسه غیر رسمی کتابخوانی کتاب پایه (بخش اول)انجمن دوازده قدمی معتادان گمنام با محوریت قدم ششم