پاک زیستن (The Living Clean) پادکستیه که در هر اپیزود از اون، من با کمک و همراهی دوستانم، ساعتی رو به گپ و گفت با اعضای انجمن دوازده قدمی معتادان گمنام ایران و رفقای همدرمون اختصاص دادیم و سعی کردیم راوی داستان بهبودی این رفقا از زبان خودشون باشیم.
تماس با ما:
WhatsApp:
https://api.whatsapp.com/message/UK6AENO3X4N2K1

Telegram:
https://t.me/Someonelikebro

Twitter:
Living Clean Podcast (@podcast_clean) / Twitter

Instagram:
https://instagram.com/livingcleanpodcast?igshid=hz4md7c2d1sj

Email:
someonelikebro@gmail.com